Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, се добавя:

1. Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване на едноетажна масивна сграда със застроена площ от 78,64 кв.м. /седемдесет и осем квадратни метра и шестдесет и четири квадратни сантиметра/, към съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда построена в имот часна ощинска собственост - УПИ IX (девети) с планосинмачен №359 (триста петдесет и девети), кв.35 (тридесет и петии) по съвместния регулационен и кадастрален план на кв."Ораново" на гр.Симитли, одобрен със заповед №255/1964г. и заповед №779/2001г. на Кмета на община Симитли, целият имот с площ от 684 кв.м. (шестстотин осемдесет и четири квадратни метра), при граници: север - УПИ VIII- 358 кв.35, изток – край на регулацията, юг и запад – улица.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 2 268 лв.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,