Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква В. Землище на село Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн. № 512 (петстотин и дванадесет), целият имот с площ от 24,09 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра и девет квадратни сантиметра), по кадастралния план на с. Долно Осеново, одобрен със Заповед № 82/08.05.1990 г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 136/09.04.2021 г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Североизток и югоизток – път; Югозапад – площад; Северозапад – имот с пл. сн. № 120.

2. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн. № 544 (петстотин четиридесет и четири), целият имот с площ от 108 кв.м. (сто и осем квадратни метра) по кадастралния план на с. Долно Осеново, одобрен със Заповед № 82/08.05.1990 г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 320/13.08.2020 г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Североизток – имот с пл. сн. № 364; Югоизток – ПИ с идентификатор 22753.78.1 по КККР (край на регулацията); Югозапад – имот с пл. сн. № 364; Северозапад – път.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

12.Поземлен имот с идентификатор 22753.12.31 (две две седем пет три точка едно две точка три едно), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Чукаре", целият имот с площ от 1446 кв.м. (хиляда четиристотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.12.86, 22753.12.79, 22753.12.78, 22753.12.81.

13. Поземлен имот с идентификатор 22753.46.11 (две две седем пет три точка четири шест точка едно едно), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Календерица", целият имот с площ от 41515 кв.м. (четиридесет и една хиляди петстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.46.9, 22753.46.61, 22753.46.12, 22753.46.8.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Б. Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:

4. Поземлен имот с идентификатор 17405.9.5 (едно седем четири нула пет точка девет точка пет), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021г., с адрес на поземления имот: местност „Мамурците", целият имот с площ от 8706 кв.м. (осем хиляди седемстотин и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.9.7, 17405.9.6, 17405.10.140, 17405.9.24, 17405.9.4, 17405.9.25.

5. Поземлен имот с идентификатор 17405.13.11 (едно седем четири нула пет точка едно три точка едно едно), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Вакадинска махала", целият имот с площ от 9937 кв.м. (девет хиляди деветстотин тридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.13.13, 17405.13.171.

6. Поземлен имот с идентификатор 17405.11.5 (едно седем четири нула пет точка едно едно точка пет), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Шопов рид", целият имот с площ от 9892 кв.м. (девет хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.16.155, 17405.11.2.

7. Поземлен имот с идентификатор 17405.10.1 (едно седем четири нула пет точка едно нула точка едно), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Муртинец-Ябуката", целият имот с площ от 4741 кв.м. (четири хиляди седемстотин четиридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.11.33, 17405.10.3, 17405.10.140.

8. Поземлен имот с идентификатор 17405.9.13 (едно седем четири нула пет точка девет точка едно три), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Мамурците", целият имот с площ от 30045 кв.м. (тридесет хиляди и четиридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.9.27, 17405.9.14, 17405.9.11, 17405.9.146, 17405.9.8.

IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква К. Землище на с.Железница, община Симитли, се добавя:

2. Поземлен имот с идентификатор 29146.3.137 (две девет едно четири шест точка три точка едно три седем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК., с адрес на поземления имот: местност „Дреновици", целият имот с площ от 13187 кв.м. (тринадесет хиляди сто осемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.3.138, 29146.2.863.

3. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.691 (две девет едно четири шест точка девет девет точка шест девет едно), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: местност „Пандурски ниви", целият имот с площ от 12012 кв.м. (дванадесет хиляди и дванадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.3.77, 29146.99.692, 29146.3.78, 29146.99.690.

V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се съдава нова Буква М. Землище на с.Докатичево, община Симитли:

1. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.240 (две едно осем три седем точка две точка две четири нула), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гувеня", целият имот с площ от 2477 кв.м. (две хиляди четиристотин седемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.427, 21837.2.241, 21837.2.244, 21837.2.239.

2. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.237 (две едно осем три седем точка две точка две три седем), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Овесището", целият имот с площ от 6936 кв.м. (шест хиляди деветстотин тридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.235, 21837.2.385, 21837.2.236, 21837.2.250, 21837.2.419, 21837.2.251.

3. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.276 (две едно осем три седем точка две точка две седем шест), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021г., с адрес на поземления имот: местност „Череша", целият имот с площ от 4822 кв.м. (четири хиляди осемстотин двадесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.275, 21837.2.280, 21837.2.273, 21837.2.274, 21837.2.277, 21837.2.619, 21837.2.636, 21837.2.254, 21837.2.258.

VIII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 1770 лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 650 лв.

IX. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 840 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,