Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.12.2020г.- 31.05.2021г.

О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.12.2020г.- 31.05.2021г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к 2730, гр.Симитли, ул."Хр. Ботев"27, тел.0748/72246, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.12.2020г.- 31.05.2021г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Симитли, Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии. В изпълнение на тези задължения на Вашето внимание е поредният отчет за дейността на ОбС – Симитли, обхващащ периода от 01.12.2020г. до 31.05.2021г.

Правото и реалната възможност на населението на общината да участва в управлението на местната общност се осъществява чрез неговия орган – Общинския съвет. Той определя политиката за изграждане и развитие на общината, решава местните проблеми, които не са от изключителната компетентност на други органи, изпълнява и други задачи, възложени му от централната власт. Общинския съвет приема най-важните за общината решения – стратегии, планове, програми, наредби и др.

През отчетния период Общински съвет – Симитли разви активна дейност. За времето от 01.12.2020г. до 31.05.2021г. бяха подготвени, организирани и проведени общо 15 /единадесет/ заседания. Обсъдени бяха важни въпроси за развитието на общината, също така и въпроси касаещи организацията на работа на Общински съвет – Симитли. Проведени заседания по месеци както следва:

Заседания на ОбС – Симитли:

I.Декември:

- 11.12.2020г.

- 23.12.2020г.

- 29.12.2020г.

II. Януари:

- 14.01.2021г.

- 22.01.2021г.

III. Февруари:

- 24.02.2021г.

IV. Март:

- 12.03.2021г.

- 31.03.2021г.

V. Април:

- 22.04.2021г.

VI. Май:

- 07.05.2021г.

- 28.05.2021г.

Месец Брой заседания

Декември 2

Януари 2

Февруари 1

Март 2

Април 1

Май 2

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОбС – СИМИТЛИ

Всички заседания на Общинския съвет са проведени съгласно изискванията на ЗМСМА и Правилника за организацията на Общински съвет – Симитли, неговите комисии и взаимодеиствието му с общинска администрация.

I.Комисия по финанси и бюджет, икономика, приватизация, след приватизационен контрол, управление на общинската собственост и контрол по изпълнение на концесионните договори - проведени 11 заседания, обсъдени 101 въпроса.

II.Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт и вероизповедания – проведени 11 заседания, обсъдени 77 въпроса.

III.Комисия по устройство на територията и обществен ред и сигурност - проведени 11 заседания, обсъдени 87 въпроса.

IV.Комисия по социални дейности, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите - проведени 11 заседания, обсъдени 87 въпроса.

V.Комисия по местното самоуправление, нормативна база, еврофондове, проекти и програми - проведени 11 заседания, обсъдени 78 въпроса.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ:

За времето от 01.12.2020г. до 31.05.2021г. – са приети 122 бр. решения. Повечето от тях са разгледани в повече от една постоянна комисия.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАСЕДАНИЯ

Заседание

Дата Протокол

Брой взети решения

11.12.2020г. № 30/11.12.2020г.

13 бр. Решения

23.12.2020г. № 31/23.12.2020г.

4 бр. Решение

29.12.2020г.

№ 32/29.12.2020г.

3 бр. Решения

14.01.2021г.

№ 33/14.01.2021г.

2 бр. Решение

22.01.2021г.

№ 34/22.01.2021г.

8 бр. Решение

24.02.2021г.

№ 35/24.02.2021г.

27 бр. Решения

12.03.2021г.

№ 36/12.03.2021г.

12 бр. Решения

31.03.2021г.

№ 37/31.03.2021г.

15 бр. Решения

22.04.2021г.

№ 38/22.04.2021г.

9 бр. Решения

07.05.2021г. № 39/07.05.2021г.

4 бр. Решения

28.05.2021г. № 40/28.05.2021г.

25 бр. Решение

ТЕМАТИКА НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

Съобразявайки се със Закона за местното самоуправление и местната администрация, който е водещ Закон в работата на общинските съвети, и действащото законодателство в България, при извършване на дейността си, Общинския съвет издава различни по видове и правна същност актове – правилници, наредби, решения, инструкции, декларации и обръщения.През отчетния период Общинския съвет е приел различни по тематика и естество решения.

Относно социални проблеми на жителите на община Симитли, са приети решения, които в по-голямата си част са за отпускане на социални помощи.

Уважаеми жители на община Симитли,

Общински съвет – Симитли и през отчетния период доказа, че работи динамично, отговорно, целесъобразно, подчинявайки се на Законите на Република България. Със своите решения показва, че мисли за доброто на гражданите на общината и за развитието й.

31.05.2021 год. Председател

гр.Симитли на ОбС-Симитли:

/Владимир Христов/