Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви 10 публични целодневни мероприятия ще бъдат проведени в Симитли по ОП РЧР

10 публични целодневни мероприятия ще бъдат проведени в Симитли по ОП РЧР

10 публични целодневни мероприятия ще бъдат проведени в Симитли по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Мероприятията стартират от 07 Юни 2021 г. (понеделник) в залата на ресторант „Пирин“ – град Симитли, по време на които ще бъдат презентирани теми, свързани с повишаване на информираността по отношение на здравно-социални права на целевите групи по проекта. Участие могат да вземат също и всички заинтересовани страни - общинските и социални структури неправителствени организации и граждани на община Симитли.

В два модула, в продължение на десет дни, ще бъдат разгледани и обсъдени тематики, до които участниците ще могат да се докоснат и да вземат участие в дискусия, презентация на видео материали и други информационни източници, а именно най-често срещаните теми сред населението - „Здравен статус и основни права на пациента“, „Осигурителни права при придобито увреждане, болничен, майчинство и други“, „Задължителни профилактични прегледи“, „Превенция на социалното изключване“, „Семейно планиране и планирана раждаемост“, „Социални права и отговорност на гражданите“, „Социални и здравни облекчения за лица в риск“, „Клинични пътеки и доплащания“, „Информиране и консултиране по въпросите, свързани с пенсионирането“ и „Социални доплащания и права“.

Втората част от темите е насочена към повишаване на здравната култура на целевите групи. По време на организираните мероприятия ще могат участниците да се запознаят и да получат повече информация по отношение на въпроси и проблеми с различни заболявания от обществено значение в днешни дни като „Хепатитът – тихият убиец“, „Туберкулоза – болест с много лица“, „Заразни болести и здраве – начин на живот“, „Въпроси и отговори за ваксините – мама знае!“, „Кажете „Да“ на отговорната бременност“, „Здравословното хранене – ключ към дълъг и пълноценен живот“, „Общи постановки на здравословния начин на живот“.

Отговорна организация за провеждане и реализирането на Дейност 5 „Повишаване информираността относно социалните и здравните права на целевите групи; Насърчаване на семейното планиране“ по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор за БФП №BG05M9OP001-2.018-0010-C02 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  е Сдружение „Дамяница“ – в качеството й на партньор на Община Симитли в изпълнението на този проект.