Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година

ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

На 20.04.2018 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обект: Строителство на улици и прилежащи тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Симитли и с. Полето, община Симитли”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С договора ще се финансират дейностите по проект Строителство на улици и прилежащи тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Симитли и с. Полето, община Симитли”, по подмярка 7.2  от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейски съюз, с местоположение: ул. „Партизанска” в гр.Симитли, ул. „Пирин” в гр.Симитли, ул. „Любен Каравелов” в гр.Симитли, ул. „Иван Козарев” в гр.Симитли и ул.”от.34-от.48-от41-от.40-от.39-от.38” в с.Полето.

Обща стойност на проекта: 896 464.88 лева. Европейско съфинансиране 85 % - 761 995.15 лева. Национално съфинансиране 15 % - 134 469.73 лева.

Проектът предвижда дейности, както следва:

- изкопи и подготовка на основите на обектите;

-доставка и полагане на нови бетонни бордюри 18/35/50;

-доставка и полагане на нови градински бордюри 18/16/50;

-направа на тротоарна настилка и унипаваж;

-направа на насип, профилиране и уплътняване на основа от трошен камък с дебелина 55 см.;

-направа на първи и втори битумен разлив; доставка и полагане на асфалтобетонови смеси.

В проекта е предвидено  и изграждане на дъждоприемни шахти за осигуряване на отводняването на улиците. Проекта предвижда и монтаж на вертикална сигнализация и направа на хоризонтална маркировка. По функционална класификация улиците са IV – ти клас от второстепенна улична мрежа. Категорията на строежа е IV – та. Всички кръстовища с напречни улици запазват своя характер.

Проектът има за цел да подобри условията за живот на населението, като му осигури достъп до добра физическа среда за безопасно движение на пешеходците и МПС, и намаляване на замърсяването на въздуха от земен прах, както и ще допринесе за устойчивото социално – икономическо развитие на община Симитли чрез изграждането на непрекъснат, удобен, безопасен транспорт за достъп до местните на местните общности до публичните услуги, предоставяни от общинската администрация и до работни места, предоставяни в съседни общини.

Очакваните ползи и резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на проекта, са:

- Подобряване здравния статус на населението от намаляване на възможността от травми при ходене, каквито са по- големи при настоящето състояние на земната неравна улица и намаляване на възможностите за заболяване на дихателните органи, каквито са по – големи при настоящата замърсеност на улиците;

- Намаляване на възможността за щети на МПС, с оглед премахване на съществуващите земни дупки;

Начало на проекта: 20.04.2018г. 

Край на проекта: 20.04.2021г.