Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли .

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли .

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от
Апостол Стефанов АпостоловКмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Христов,
Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли”, както следва: I.Създава се нов раздел: X. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ”:I. Безвъзмездно придобиване на имот собственост на Ученически отдих и спорт ЕАД с принципал Министертсво на образованието и науката, имот от 8000 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 17405.186.488 от кадастралната карта и кадастралните регистри, местността “Баба Цвета, находящ се в землището на с.Градево, с площ от целия имот от 14 243 кв.м. ведно с изградените в имота училище, столова – кухня, както и петнадесет броя бунгала, а именно:     1. Сграда 17405.186.488.1, застроена площ от 165 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Сграда за образование;     2. Сграда 17405.186.488.2, застроена площ от 236 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за обществено хранене;     3. Сграда 17405.186.488.3, застроена площ от 59 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги;     4. Сграда 17405.186.488.4, застроена площ от 60 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     5. Сграда 17405.186.488.5, застроена площ от 60 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     6. Сграда 17405.186.488.6, застроена площ от 64 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     7. Сграда 17405.186.488.7, застроена площ от 59 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     8. Сграда 17405.186.488.8, застроена площ от 60 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     9. Сграда 17405.186.488.9, застроена площ от 84 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     10. Сграда 17405.186.488.10, застроена площ от 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     11. Сграда 17405.186.488.11, застроена площ от 65 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     12. Сграда 17405.186.488.12, застроена площ от 64 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     13. Сграда 17405.186.488.13, застроена площ от 66 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     14. Сграда 17405.186.488.14, застроена площ от 64 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     15. Сграда 17405.186.488.15, застроена площ от 59 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     16. Сграда 17405.186.488.16, застроена площ от 207 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     17. Сграда 17405.186.488.17, застроена площ от 66 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда;     18. Сграда 17405.186.488.18, застроена площ от 64 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Курортна туристическа сграда.
II. Общински съвет – Симитли възлага на кмета да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящето Решение.


С уважение,Апостол АпостоловКмет на Община Симитли,