Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

2021-2022г.

Общинската програма за закрила на детето се създава въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата на детето, Стратегия на съюза на Европа за правата на детето 2016-2021г. и подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи свързани с осигуряване на правата на децата.

Целта на програмата е определяне на местните приоритети в областта на закрила на детето и осигуряване на по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Благоевград във всички сфери на обществения живот. Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Благоевград във всички сфери на обществения живот.

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в посока всяко дете от Община Благоевград да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

2. ПРИОРИТЕТИ

• Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата

• Подкрепа на родителите при наличие на риск за детето

• Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца

• Подобряване здравето на децата

• Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

• Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

• Подобряване взаимодействието между институциите, отговорни за дейностите по закрила на детето.

3. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ Предвидени финансови средства

1. Развиване на система за подкрепа на отговорно родителство 1.1. Подкрепа на доходите на родителите/осиновителите/, семействата на близки и роднини, които отглеждат деца с трайни увреждания О"СЗ"-Симитли В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция

1.2. Подкрепа на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, но не повече от 20 год. Възраст, обвързана с редовно посещаване на училище О"СЗ"- Симитли

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция

1.3. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат О"СЗ"- Симитли В рамките на утвърдения бюджет на отговорната

1.4. Осигуряване на финансова подкрепа от Община–Симитли чрез предоставяне на еднократни финансови помощи на нуждаещи се семейства с деца, за които са изчерпани възможностите за подпомагане от Дирекция „СП" ОбщинаСимитли В рамките на утвърдения бюджет на общината

2.Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда. 2.1. Разработване на минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството-социални, здравни, образователни и др.

Община Симитли В рамките на утвърдения бюджет на общината

3. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето

3.1 Популяризиране на възможностите на социалните услуги за начините и видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда

О"СЗ"- Симитли

Община Симитли;

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Цел4. Развиване на нов тип социални услуги и форми на грижа в общността.

4.1. Организиране на кампании и информационни срещи с цел популяризиране и развитие на услугата „ Приемна грижа " – доброволни и професионални приемни семейства. Община Симитли има потребност от 8 утвърдени приемни семейства.

Община Симитли

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

4.2. Разкриване на нова социална услуга в общността- ЦОП с капацитет 10 деца. Община Симитли В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

4.3. Разкриване на нова социална услуга в общността-център за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 10 деца. Община Симитли В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Цел 5. Развиване на образователни и социални услуги, насочени към отпадналите и необхванати деца от образователната система

5.1.Идентифициране на деца, отпаднали и необхванати от училище на територията на община Симитли. Община Симитли

И Училищата в Община Симитли В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Цел 6. Продължаване про цеса на интегриране на деца със специални образователни потреб ности и/или с хронични заболяван-ия в об разователната система; 6.1. Идентифициране на деца със специални образователни потребности и / или с хронични заболявания в Община Симитли възраст от 0 до 18 години. О"СЗ"- Симитли

ДЦДМУ-„Слънчев ден"- С-имитли В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

6.2. Осъществяване на психологическа подкрепа на родителите при взимане на решение за избора на обучение на детето им – интегрирано или в специална детска градина или училище, както и тяхното информиране и консултиране; О"СЗ"- Симитли

ДЦДМУ-„Слънчев ден"- Симитли В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

6.3. Осигуряване на ресурсни учители и специалисти за подпомагане на интегрираното обучение; Ресурсен център към РИО-Благоевград В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

6.4. Осигуряване на подходяща подкрепа за децата с увреждания и техните семейства, включително достъп до социални услуги и закрила, която да им позволи да останат в семейството.

О"СЗ"- Симитли

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

7. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца за ранно идентифициране и предотвратяване на риск от насилие

7.1. Разработване на протоколи за сътрудничество и разписване конкретни отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва на насилие.

ДПС към МВР – Благоевград, ПУ-Симитли;

О"СЗ" Симитли; МКБППМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

8. Повишаване на обществената чувствителност с цел намаляване на броя на децата, жертва на насилие.

8.1. Повишаване на информираността сред децата относно тяхното право на закрила от всички форми на насилие чрез провеждане на образователни и информационни кампании в училищата.

ДПС към МВР-Бл-град;

О"СЗ" Симитли; МКБППМН

Педагогически съветници и училищни психолози към училищата

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

9. Провеждане на дейности насочени към превенция на насилието и възстановяване и реинтеграция на деца, жертви на насилие.

9.1. Провеждане на съвместни акции от екип съставен от представители на МКБППМН, ПУ на МВР и ОСЗ, с оглед превенция на попадането на децата на улицата. ДПС към МВР – Благоевград; ПУ-Симитли

О"СЗ" Симитли; МКБППМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

9.2. Идентифициране на деца жертви на насилие и насочването им към подходящи социални услуги. ДПС към МВР – Благоевград; ПУ-Симитли

О"СЗ" Симитли; МКБППМН

,училища В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

9.3. Подкрепа на екипа, сформиран на местно ниво във връзка с прилагане на координациония механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск. ДПС към МВР Бл-град, ПУ – Симитли;

О"СЗ" Симитли; МКБППМН

,училища В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

10. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

10.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт на деца от общински училища, класирани индиви дуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуствата и спорта, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до три пъти гарантираният минимален доход за страната-225лв. Община Симитли В рамките на утвърдения бюджет

10.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери, на деца от общински училища, класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуствата и спорта, чрез еднократно финансово подпомагане. Община Симитли В рамките на утвърдения бюджет

10.3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, на деца от общински училища, класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуствата и спорта, чрез еднократно финансово подпомагане. Община Симитли В рамките на утвърдения бюджет

10.4. Стимулиране на деца с изявени дарби от общинските училища, класирани на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, чрез отпускане на 12 месечна стипендия в размер на 50 на сто от минималната работна заплата за страната Община Симитли В рамките на утвърдения бюджет

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

1. Брой деца настанени в специализирани институции;

2. Брой деца реинтегрирани в семейна среда;

3. Брой деца извършили противообществени прояви и престъпления;

4. Брой деца обект на насилие;

5. Брой деца с увреждания ползващи алтернативни услуги;

6. Брой деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания включени в образователната система;

7. Развити нови социални услуги в общността, насочени към рисковите групи деца

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани институции спрямо предходните години.

2. Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции спрямо предходните години.

3. Намаляване броя на децата, извършили престъпления и противообществени прояви спрямо предходните години.

4. Намаляване броя на децата обект на насилие спрямо предходните години.

5. Увеличен достъп до услуги за деца-на насилие, с цел тяхното възстановяване и социално интегриране.

6. Увеличаване броя на децата с увреждания и деца в риск, ползващи алтернативни социални услуги в общността спрямо предходните години.

7. Увеличаване броя на децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания обхванати от образователната система спрямо предходните години.

VI. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

1. Постоянният мониторинг на дейностите по реализиране на оперативните цели се осъществява от Община Симитли и Дирекция"Социално подпомагане-Благоевград.

2. Оценката на изпълнението на програмата да се осъществява на база на предварително проучване от партньорите по реализиране на дейностите.

4. При необходимост от актуализация на приетата програма, промените да се гласуват от Общински съвет - Симитли.

Програмата е изготвена от Мултидисциплинарен екип за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция към Община Симитли в състав:

Председател: Евгения Георгиева – зам.- кмет на Община Симитли

Членове:

1. Ст. Маламов- ИДПС към Второ РУ-Благоевград.

2. Ст. Ангелова – Гл. социален работник ЗД към Дирекция „Социално подпомагане"- Благоевград.

3. Методи Попов – Регионален инспекторат по образованието- Благоевград, Старши експерт по начално образование.

4. Д-р Ружка Ковачева – РЦЗ, Главен експерт „Лекарствена политика" и Инспектор по Наркотични вещества в РЦЗ-Благоевград.

5. Лилия Каймаканска – Секретар на МКБППМН, гр.Симитли.

6. Красимира Достинова – педагогически съветник в СУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Симитли.