Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: ОБЕКТ № 2102

ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: ОБЕКТ № 2102

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ПК 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231 

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 294/31.03.2021 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 159/26.04.2021 г. на Кмета на Община Симитли 

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: ОБЕКТ № 2102

;Подотдели:509 „з“; 512 „н“, „п“, „с“, „т“, „в1“, място на извършване на дейността: с. Сенокос, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 159/26.04.2021 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация. 

Заподев спечелил публикувана на 17.05.21г.

Протокол продажба дървесина публикуван на 17.05.21г.

Договор за продажба - публикуван на 08.06.2021г


АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли

 

Документация - публикувана на 28.04.2021г.