Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2101

ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2101

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ПК 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231 

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 293/16.04.2021 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 158/26.04.2021 г. на Кмета на Община Симитли 

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2101

; Подотдели: 52 „е“, „м“, „п“, „ф“, „ш“; 53 „д“, „е“, „т“; 54 „ч“; 55 „г“; 61 „н“; 62 „е“; 233 „т“, „х“; 236 „и“; 238 „п“; 256 „д“, 257 „ц“; 279 „г“; 280 „о“, 280 „у“; 388 „к“, „л“; 393 „п“, „р“, „с“, „т“; 394 „и“, „к“; 536 „в“, „д“, място на извършване на дейността: с. Брежани, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 158/26.04.2021 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация.

Заподев спечелил - публикувана на 17.05.2021г.

Протокол продажба дървесина - публикуван на 17.05.2021г.

Договор за продажба - публикуван на 15.06.2021г. 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли

 

Документация - публикувана на 28.04.2021г.