Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Симитли на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава, че с Решение № 271, прието с протокол № 35 от 24.02.2021г. на Общински съвет Симитли – област Благоевград, е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабелна линия HH за електрическо захранване на базова станция №BLG0312.A000-"HORST" в имот с идентификатор 66460.251.5, местност „Млечкарник", по КККР на гр. Симитли, общ. Симитли. Проектната дължина на предвиденото трасе за кабелна линия HH е 229,3 м.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" решението може да бъде обжалвано чрез община Симитли, пред административен съд - Благоевград.

Кмет на общ. Симитли.....................................

/ Ап. Апостолов /