Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

До

Спаска Боянова Лунджова - гр.Благоевград, ж.к „Еленово" №180 ет.1 ап.1

По повод заявление с вх.№ 92-00-82/09.02.2021г. от Ганка Русева Маноилова

Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от инж.Илиана Димитрова Ваканина за допълване /поправка/ границите на имот плсн. № 168 кв.18 с площ от 973м² по плана на с.Железница общ.Симитли и е съставен Акт за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план. Новообразуваният имот представлява собственост на н-ци на Спас Ангелов Качищов съгласно решение на ОСЗ гр.Симитли № 32599/16.01.2006г.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП".

Кмет :

/Апостол Апостолов/

пд/пд