Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

До

Петя Иванова Славова - бул. „Трети Март" № 15, ет. 2, ап. 7, гр. Димитровград, обл. Хасково, УПИ XVII – 386

Уведомявам Ви, че е издадена заповед Одобрявам № 104/19.03.2021г. на Кмета на община Симитли за одобрение на ПУП – ПР - план за регулация за промяна на границите между УПИ XVII – 386 и УПИ XVIII – 386, кв. 64 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли и разделяне на УПИ XVIII – 386, кв. 64 на два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ XXX – 386 и УПИ XXXI – 386, кв. 64 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли.

Възложител: н-ци на Андон Михайлов Бачев, н-ци на Методи Василев Топузов, н-ци на Симеон Станков Памуклийски, н-ци Васил Иванов Топузов.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица чрез община Симитли пред Административен съд Благоевград.

БТ

Кмет:.........................

/Ап. Апостолов/