Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

До

 

Теменужка Огнянова Даринова - ж. к. „Гърляница" № 47, ет. 4, ап. 11, гр. Радомир, обл. Перник

Магдалена Стоянова Лазарова - ж.к. „Еленво", № 35, вх. Б, ет. 2, ап. 4, гр. Благоевград

Лидия Михайловна Топузова - ж.к. „Хаджи Димитър", № 111А, ет. 1, ап. 4, гр. София

Севдалина Илиева Палашева - ж.к. „Надежда 1" № 130, вх. В, ет. 8, ап. 68, гр. София

Бисер Димитров Богданов - ж.к. „Еленово" № 203, вх. А, ет. 3, ап. 5, гр. Благоевград

Мария Димитрова Богданова - бул. „Св. Св. Кирил и Методи" № 11, ет. 2, ап. 8, гр. Благоевград

Цветко Иванов Цветков - ж.к. "Люлин" № 520, вх. Д, ет. 6, ап. 123, гр. София

Мария Цветкова Деянова - ж.к. "Люлин" № 520, вх. Д, ет. 6, ап. 123, гр. София

Петър Цветков Цветков - ж.к. "Люлин" № 520, вх. Д, ет. 6, ап. 123, гр. София

Мария Цветкова Деянова - ул. „Славейков" № 10, гр. Дупница, общ. Кюстендил

Ирена Стоянова Айкова - ж.к. "Люлин" № 915А, вх. Д, ет. 6, ап. 16, гр. София

Уведомявам Ви, че е изработен ПУП – ПЗ - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 66460.161.8 и 66460.155.18, местност „Равнако", по КККР на гр. Симитли, община Симитли за промяна предназначението на „нива" за неземеделски нужди. Допуснатата устройствена зона е „Пп" (територия за промишлено производство) – с отреждане „за

складова база". Поземлен имот с идентификатор 66460.161.8, местност „Равнако", по КККР на гр. Симитли, община Симитли е съседен на Вашия поземлен имот с идентификатор 66460.161.9.

Възложител: Нина Миленкова и Христо Миленков

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция „СУСКЕЕПП".

БТ

Кмет:.........................

/Ап. Апостолов/