Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква Ж. Землище на с.Полето, община Симитли, се добавя:

1. Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. № 421 (четиристотин двадесет и едно), находящ се в кв. 1 (едно), целият имот с площ от 30.80 кв.м. (тридесет квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Полето одобрен със Заповед № 2881/02.07.1963 г., кадастралния план одобрен със Заповед № 778/11.09.2001 г. и допълване на кадастралния план одобрен със Заповед № 468/03.11.2020 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Север – улица; Изток – УПИ ІІ, кв. 1; Юг – УПИ І, пл. сн. № 422, кв. 1; Запад – поземлен имот с пл. сн. № 423, кв. 1.

II.Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 150 лв.

VIII. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,