Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Започва санирането на кметства в община Симитли по проект на ПРСР. Стартират Крупник и Брежани

Започва санирането на кметства в община Симитли по проект на ПРСР. Стартират Крупник и Брежани

Днес кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, подписа Акт образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка, с което започва работата по санирането на кметствата в селата  Крупник и Брежани.

Обновяването на сградите е в изпълнение на поредния спечелен проект на Община Симитли - „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“, Договор № BG06RDNP001-7.008-0012-C01 по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони“, Приоритетнa ос “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Кметствата в Крупник и Брежани са първите от предвидените за саниране сгради, в които ще започнат плануваните проектни дейности. Проектът обхваща също и сградата на Общинска администрация – град Симитли, както и сградите на кметствата в селата Градево, Мечкул, Ракитна, Сенокос и Сушица.

Общата стойност на проекта е 809 360.55 лв., от които 687 956,46 лв. са финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 121 404,09 лв. - национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Проектът има за цел намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им характеристики чрез саниране (пълно или частично); Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните обекти; Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за енерго - спестяване в общинския сектор; Намаляване емисиите на парниковите газове; Модернизиране на осветлението в общинските обекти, без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението (чрез използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност).