Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Проект на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Проект на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 22753.37.102 (две две седем пет три точка три седем точка едно нула две), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.12.2020 г., с адрес на поземления имот: местност „Чуката", целият имот с площ от 19748 кв.м. (деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.37.93, 22753.37.69, 22753.888.9901, 22753.37.104, 22753.37.101, 22753.37.73, 22753.37.97, 22753.37.150, 22753.67.195, 22753.37.77, 22753.38.429.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Д. Землище на град Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 66460.170.15 (шест шест четири шест нула точка едно седем нула точка едно пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Талембатица", целият имот с площ от 451 кв.м. (четиристотин петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 5 (пет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.170.19, 66460.170.14, 66460.170.13, 66460.170.12, 66460.170.16, 66460.170.17..

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Д. Землище на с.Брежани, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 06238.11.127 (нула шест две три осем точка едно едно точка едно две седем), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сбети Тодор", целият имот с площ от 16379 кв.м. (шестнадесет хиляди триста седемдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.11.126, 06238.11.286, 06238.11.125, 06238.11.62..

IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква И. Землище на с.Ракитна, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 61978.27.29 (шест едно девет седем осем точка две седем точка две девет), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Пелтековци", целият имот с площ от 1491 кв.м. (хиляда четиристотин деветдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.27.30, 61978.27.31, 61978.27.28, 61978.27.26, 61978.27.24. 2. Поземлен имот с идентификатор 61978.27.28 (шест едно девет седем осем точка две седем точка две осем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Пелтековци", целият имот с площ от 3836 кв.м. (три хиляди осемстотин тридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.27.30, 61978.27.31, 61978.17.70, 61978.27.27, 61978.27.25, 61978.27.26, 61978.27.29.

3. Поземлен имот с идентификатор 61978.27.26 (шест едно девет седем осем точка две седем точка две шест), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Пелтековци", целият имот с площ от 1382 кв.м. (хиляда триста осемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.27.24, 61978.27.29, 61978.27.28, 61978.27.27, 61978.27.25.

4. Поземлен имот с идентификатор 61978.7.18 (шест едно девет седем осем точка седем точка едно осем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Курията", целият имот с площ от 3710 кв.м. (три хиляди седемстотин и десет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.28.6, 61978.28.8, 61978.28.9, 61978.7.19, 61978.7.17, 61978.700.9901, 61978.28.5.

5. Поземлен имот с идентификатор 61978.7.17 (шест едно девет седем осем точка седем точка едно седем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Курията", целият имот с площ от 7099 кв.м. (седем хиляди и деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.28.9, 61978.7.19, 61978.15.40, 61978.7.16, 61978.7.15, 61978.7.8, 61978.7.3, 61978.700.9901, 61978.7.18.

6. Поземлен имот с идентификатор 61978.1.70 (шест едно девет седем осем точка едно точка седем нула), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Костовци", целият имот с площ от 541 кв.м. (петстотин четиридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.1.81, 61978.1.65, 61978.1.66, 61978.1.68..

V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква З. Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 57162.51.38 (пет седем едно шест две точка пет едно точка три осем), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сухата река", целият имот с площ от 3854 кв.м. (три хиляди осемстотин петдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 57162.51.96, 57162.51.39, 57162.51.380, 57162.51.117, 57162.51.37.

2. Поземлен имот с идентификатор 57162.51.39 (пет седем едно шест две точка пет едно точка три девет), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сухата река", целият имот с площ от 408 кв.м. (четиристотин и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 57162.51.97, 57162.51.380, 57162.51.38, 57162.51.96..

VI. В раздел X. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА § 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 61978.15.28 (шест едно девет седем осем точка едно пет точка две осем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Величината", целият имот с площ от 1.991 дка. (един декар деветстотин деветдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота подробно описани в скица-проект, който имот е образуван от Поземлен имот с идентификатор 61978.15.6 (шест едно девет седем осем точка едно пет точка шест), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Величината", целият имот с площ от 3141 кв.м. (три хиляди сто четиридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.15.10, 61978.15.40, 61978.15.9, 61978.15.7, 61978.15.1, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 3308/27.10.2020 г..

2. Поземлен имот с идентификатор 61978.15.29 (шест едно девет седем осем точка едно пет точка две девт, находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Величината", целият имот с площ от 2.222 дка. (два декара двест двадесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота подробно описани в скица-проект, който имот е образуван от Поземлен имот с идентификатор 61978.15.8 (шест едно девет седем осем точка едно пет точка осем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Величината", целият имот с площ от 3116 кв.м. (три хиляди сто и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.15.14, 61978.15.15, 61978.15.38, 61978.15.16, 61978.15.7, 61978.15.9, 61978.15.4, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 3309/27.10.2020 г. и Поземлен имот с идентификатор 61978.15.9 (шест едно девет седем осем точка едно пет точка девет), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Величината", целият имот с площ от 3182 кв.м. (три хиляди сто осемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.15.4, 61978.15.8, 61978.15.7, 61978.15.6, 61978.15.10, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 3310/27.10.2020 г..

VII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 860 лв.

VIII. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,