Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобр

Във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобр

                             МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА                 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, по процедура BG05M9OP001-2.018  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирана по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, договор № BG05M9OP001-2.018-0010-C02,

Търсим изпълнител за

Провеждането на информационна кампания относно новите епидемиологини реалности в региона на община Симитли, която включва:

-              Изготвянето и издаването на наръчник за реакции и първа помощ при диагностициране с COVID 19;

-              Изготвяне и разпространение на листовки с правилата за хигиена в ситуация на пандемия от заразни заболявания;

-              Дизайн, отпечатване и разпространение на плакати свързани с правилата за хигиена в ситуация на пандемия от заразни заболявания.

Моля представете своето заявление за интерес на адреса на община Симитли – за проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“

В срок до 10 дни от публикуването на настоящата обява.

За въпроси относно обявата може да се обръщате на тел. 0748/72138