Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Община Симитли стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ , която ще се предоставя в домашна среда в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Симитли стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ , която ще се предоставя в домашна среда в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2730 – гр. Симитли, ул.”Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/7-21-38, 7-21-57, факс: 0748/7-22-31

О   Б   Я   В   А

Община Симитли стартира нова социална услуга

„Асистентска подкрепа“ , която ще се предоставя в домашна среда в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Симитли в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 26.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

  • · Заявление-декларация /по образец/;
  • · Документ за самоличност (за справка);
  • · Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др./при наличие/;
  • · Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 26.01.2020 г.  в сградата на ЦСРИ-гр. Симитли /сградата на бившия пансион /, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа, по тел. 0882 444 751  

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от тук:

Приложение 1 - Заявление-декларация потребител

Приложение 1а - Заявление асистент

Приложение 2 - Декларация социален асистент