Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Симитли на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ парцеларен план / ПП /  за кабелна линия HH за електрическо захранване на базова станция №BLG0312.A000-HORST в имот с идентификатор 66460.251.5, местност „Млечкарник“, по КККР на гр. Симитли, общ. Симитли. Проектната дължина на предвиденото трасе за кабелна линия HH е 229,3 м.

Проектът е на разположение в техническия отдел в сградата на ОбА - Симитли.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Симитли.

 

Кмет на общ.Симитли.....................................

 / Ап. Апостолов /

 БТ