Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2020г.- 30.11.2020г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2020г.- 30.11.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к 2730,гр.Симитли, ул."Хр. Ботев"27,тел.0748/72246,факс:0748/72231

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2020г.- 30.11.2020г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Симитли, Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.В изпълнение на тези задължения на Вашето внимание е поредният отчет за дейността на ОбС – Симитли, обхващащ периода от 01.06.2020г. до 30.11.2020г.

Чрез Общинския съвет е реалната възможност на населението на общината да участва в управлението на местната общност, който е и органа чрез който може да се осъществява. Той определя политиката за изграждане и развитие на общината, решава местните проблеми, които не са от изключителната компетентност на други органи, изпълнява и други задачи, възложени му от централната власт. Общинския съвет приема най-важните за общината решения – стратегии, планове, програми, наредби и др.

През отчетния период Общински съвет – Симитли разви отново активна дейност. За времето от 01.06.2020г. до 30.11.2020г. бяха подготвени, организирани и проведени общо 15 /петнадесет/ заседания. Обсъдени бяха важни въпроси за развитието на общината, също така и въпроси касаещи организацията на работа на Общински съвет – Симитли. Проведени заседания по месеци както следва:

Заседания на ОбС – Симитли:

I.Юни:

- 06.12.2019г.

II. Юли:

- 07.01.2020г.

- 10.01.2020г.

- 28.01.2020г.

III. Август:

- 05.02.2020г.

- 14.02.2020г.

- 20.02.2020г.

- 28.02.2020г.

IV.Септември:

- 13.03.2020г.

- 30.03.2020г.

V. Октомври:

- 03.04.2020г.

- 28.04.2020г.

VI. Ноември:

- 13.05.2020г.

- 18.05.2020г.

- 29.05.2020г.

Месец Брой заседания

Юни 1

Юли 3

Август 4

Септември 2

Октомври 2

Ноември 3

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОбС – СИМИТЛИ

Всички заседания на Общинския съвет са проведени съгласно изискванията на ЗМСМА и Правилника за организацията на Общински съвет – Симитли, неговите комисии и взаимодеиствието му с общинска администрация.

I.Комисия по финанси и бюджет, икономика, приватизация, след приватизационен контрол, управление на общинската собственост и контрол по изпълнение на концесионните договори - проведени 11 заседания, обсъдени 56 въпроса.

II.Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт и вероизповедания – проведени 11 заседания, обсъдени 56 въпроса.

III.Комисия по устройство на територията и обществен ред и сигурност - проведени 11 заседания, обсъдени 65 въпроса.

IV.Комисия по социални дейности, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите - проведени 11 заседания, обсъдени 63 въпроса.

V.Комисия по местното самоуправление, нормативна база, еврофондове, проекти и програми - проведени 11 заседания, обсъдени 56 въпроса.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ:

За времето от 01.06.2020г. до 30.11.2020г. – са приети 104 бр. решения. Повечето от тях са разгледани в повече от една постоянна комисия.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАСЕДАНИЯ

Заседание

Дата Протокол

Брой взети решения

06.12.2019г. № 4/06.12.2019г.

21 бр. Решения

07.01.2020г. № 5/07.01.2020г.

1 бр. Решение

10.01.2020г.

№ 6/10.01.2020г. 7 бр. Решения

28.01.2020г.

№ 7/28.01.2020г. 1 бр. Решение

05.02.2020г.

№ 8/05.02.2020г. 16 бр. Решение

14.02.2020г.

№ 9/14.02.2020г. 3 бр. Решения

20.02.2020г.

№ 10/20.02.2020г. 4 бр. Решения

28.02.2020г.

№ 11/28.02.2020г. 6 бр. Решения

13.03.2020г.

№ 12/13.03.2020г. 14 бр. Решения

30.03.2020г. № 13/30.03.2020г.

4 бр. Решения

03.04.2020г. № 14/03.04.2020г.

1 бр. Решение

28.04.2020г. № 15/28.04.2020г.

2 бр. Решения

13.05.2020г. № 16/13.05.2020г.

8 бр. Решения

18.05.2020г. № 17/18.05.2020г.

8 бр. Решения

29.05.2020г. № 18/29.05.2020г.

8 бр. Решения

ТЕМАТИКА НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

Съобразявайки се със Закона за местното самоуправление и местната администрация, който е водещ Закон в работата на общинските съвети, и действащото законодателство в България, при извършване на дейността си, Общинския съвет издава различни по видове и правна същност актове – правилници, наредби, решения, инструкции, декларации и обръщения.През отчетния период Общинския съвет е приел различни по тематика и естество решения.

Относно социални проблеми на жителите на община Симитли, са приети решения, които в по-голямата си част са за отпускане на социални помощи.

Уважаеми жители на община Симитли,

Общински съвет – Симитли и през отчетния период доказа, че работи динамично, отговорно, целесъобразно, подчинявайки се на Законите на Република България. Със своите решения показва, че мисли за доброто на гражданите на общината и за развитието й.

30.11.2020 год. Председател

гр.Симитли на ОбС-Симитли:

/Владимир Христов/