Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Илиан Миланов Каровски - гр.Благоевград, ул."Ст. Стамболов" №63 ет.3 ап.9

Венцислав Миланов Каровски - гр.Благоевград, ул."Атон" № 8А ет.2 ап.10

По повод заявление с вх.№ 92-00-614/09.10.2020г. от Русин Георгиев Каровски

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 477/16.11.2020г. на Кмета на Община Симитли за допълване /поправка/ границите на имот плсн. № 166 кв.17 с площ от 671м² по плана на с.Железница общ.Симитли. Новообразуваният имот представлява собственост на н-ци на Трене Атанасов Шаламанов съгласно решение на ОСЗ гр.Симитли № 32730/18.12.2013г..

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП".

Кмет :

/Апостол Апостолов/

пд/пд

До

Илиан Миланов Каровски

гр.Благоевград

ул.“Ст. Стамболов“ №63 ет.3 ап.9                        

Венцислав Миланов Каровски

гр.Благоевград

ул.“Атон“ № 8А ет.2 ап.10 

        

 

 

 

 

 

 

 

   По повод заявление с вх.№ 92-00-614/09.10.2020г. от Русин Георгиев Каровски

 

          Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 477/16.11.2020г. на Кмета на Община Симитли за допълване /поправка/ границите на имот плсн. № 166 кв.17 с площ от 671м²  по плана на с.Железница общ.Симитли. Новообразуваният имот представлява собственост на н-ци на Трене Атанасов Шаламанов съгласно решение на ОСЗ гр.Симитли № 32730/18.12.2013г..

     

     На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП”.

 

 

 

 

Кмет :

            /Апостол Апостолов/           

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                       пд/пд