Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Удължаване на проектните дейности по интеграционен проект на Община Симитли

Удължаване на проектните дейности по интеграционен проект на Община Симитли

 

Министерство на труда и социалната политика

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж"

Процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 1

Община Симитли

изпълнява от 27.03.2019 г. проект с наименование


„ПРИЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА СИМИТЛИ" по Договори за БФП - BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C02, финансиран по ОПНОИР, Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване, Процедура: BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1 и BG05M9OP001-2.018-0010-C02, финансиран по ОПРЧР, Приоритетна ос:Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Процедура: BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1,

с основна цел на проекта: Интегриран подход за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки, при стойност на проекта по ОП НОИР: 329 832.85 лв, от които 280 357.92лв - европейско и 49 474.93 лв - национално съфинансиране и стойност на проекта по ОП РЧР:378 979.02 лв, от които 322 132.17 лв – европейско и 56 846.85 лв - национално съфинансиране, със срок на изпълнение (месеци): 21 ( 27.03.2019 г. до 31.12.2020 г.). Проектът е в партньорство със СДРУЖЕНИЕ „КОМАТИНИЦА", СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ", СДРУЖЕНИЕ „ДАМЯНИЦА", Детска градина "Радост" и Детска градина – с. Долно Осеново и Общинско предприятие „ВРАНЕЩИЦА"ЕООД – Симитли.

Въз основа на подписано Допълнително споразумение №1 от 09.11.2020 г., срокът на изпълнение на интеграционния проект бе удължен от 21 месеца на 32 месеца, а именно с дата на приключване на проекта: 27.11.2021 г. Стойността на дейностите по проекта, финансирани по ОПРЧР е нова и променена, на обща стойност от 526 417.55 лева, от които 447 454.92 лева – европейско и 78 962.63 лева – национално съфинансиране. Стойността на дейностите по проекта, финансирани по ОПНОИР остават непроменени, за разлика от срокът на дейностите, които се удължават.