Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

До

Симеон Серафимов Траянов

гр.Благоевград

ж.к.Еленово №130 ет.6 ап.18

Емилия Георгиева Балабанова-Георгиева

обл.София                                              

гр.София

ж.к „Света Троица“ №317А вх.Ж ет.5 ап.155

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                По повод заявление с вх.№ 92-00-361/25.06.2020г. от Надежда Борисова Балабанова

 

          Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от „ЕТ Иван Петров“ гр.Благоевград  за допълване на кадастралния план със сграда в УПИ I-379 кв.53 със застроена площ от 18,76м² по плана гр.Симитли общ.Симитли собственост на н-ци на Станко Георгиев Балабанов и н-ци на Георги Станков Балабанов.

     

     На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП”.

 

 

 

 

 

Кмет :

            /Апостол Апостолов/           

 

                                                                                                             пд/пд

 

До

Симеон Серафимов Траянов - гр.Благоевград, ж.к.Еленово №130 ет.6 ап.18

Емилия Георгиева Балабанова-Георгиева - обл.София, гр.София, ж.к „Света Троица" №317А вх.Ж ет.5 ап.155

По повод заявление с вх.№ 92-00-361/25.06.2020г. от Надежда Борисова Балабанова

Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от „ЕТ Иван Петров" гр.Благоевград за допълване на кадастралния план със сграда в УПИ I-379 кв.53 със застроена площ от 18,76м² по плана гр.Симитли общ.Симитли собственост на н-ци на Станко Георгиев Балабанов и н-ци на Георги Станков Балабанов.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП".

Кмет :

/Апостол Апостолов/

пд/пд