Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

4. Урегулиран поземлен имот ¬ХХХІІ (тридесет и втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 244,50 кв.м. (двеста четиридесет и четири кв.м. и петдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460 регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство"., при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7;Югозапад – пешеходна алея;Северозапад – УПИ ХХХІІІ, пл. сн. №1437, кв. 7.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 3 700 лв.

III. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,

ХК/ХК