Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Кирил Димитров Петрунов - ул. "Стефан Караджа" № 6, с. Крупник, имот 40052.31.35

Симеон Петров Попов - ул. "Генерал Гурко" № 148, вх. Б, ет. 5, ап. 51, гр. Стара Загора, имот 40052.31.37

Иван Василев Цветков - ул."Отец Паисий" № 58, гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, имот 40052.31.40

Уведомявам Ви, че е изработен ПУП – ПЗ - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 40052.31.39, местност „Дола", по КККР на с. Крупник, община Симитли за промяна предназначението на 1000 м2 от гореописания имот за неземеделски нужди. Допуснатата устройствена зона е „Пп" (предимно производствена територия) - с отреждане за „автосервиз, паркинг, автомивка, производствена и складова дейност". Поземлен имот с идентификатор 40052.31.39, местност „Дола", по КККР на с. Крупник, община Симитли е съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификато 40052.31.35. Възложител: „Равначки Транс" ЕООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

БТ

Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/