Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Гергана Петрова Ахчиева - обл.Благоевград, гр.Благоевград, ул. „Освобождение" № 91

По повод заявление с вх.№ 92-00-614/09.10.2020г. от Русин Георгиев Каровски

Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от „ЗНАК" ООД гр.Благоевград за допълване /поправка/ границите на имот плсн. № 166 кв.17 с площ от 671м² по плана на с.Железница общ.Симитли и е съставен Акт за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план. Новообразуваният имот представлява собственост на н-ци на Трене Атанасов Шаламанов съгласно решение на ОСЗ гр.Симитли № 32730/18.12.2013г.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП".

Кмет :

/Апостол Апостолов/

пд/пд