Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Еленка Георгиева Ненова - Област Варна,Община Варна,гр.Варна,бул.Чаталджа №19,вх.А,ет. №2,ап. №11

Юлия Георгиева Стамаова - Област Варна,Община Варна,гр.Варна,бул.Чаталджа №19,вх.В,ет. №6,ап. №43

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. № 918, кв. 24 от кадастралния план на кв.Ораново, гр.Симитли, одобрен със Заповед № 779 /11.09.2001г. по молба с вх.№ 92-00-1204 / 18.10.2018г. от Н-ци на Гюргя Атанасова Домозетска.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКE".

КМЕТ:

/Ап.Апостолов/

ИГ/ИГ