Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Венцислав Георгиев Домозетски - Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул.Малина №9

Иванка Димитрова Домозетска - Област Благоевград,община Кресна,гр.Кресна, ул.Цар Борис III №5

Антон Владимиров Домозетски - Област София,община Столична,гр.София,ул.Смилица №16 вх.Б,ет. №3,ап. №19

Ивайло Владимиров Домозетски - Област Благоевград,община Кресна,гр.Кресна, ул.Цар Борис III №5

Методи Александров Домозетски - Област Благеовград,община Благоевград,гр.Благоевград,ул.Александър Стамболийски №24,вх.Б,ет.3,ап. №6

Лазар Ненов Ненов - Област Перник,Община Радомир,гр.Радомир,Ж.К.Арката №27 ет.6,ап. №18

Христо Ненов Ненов - Област Благоевград,Община Симитли,гр.Симитли,ул.Зеленка №6

Мирослав Ненов Ненов - Област Видин,Община Ново Село,с.Ясен ул.Тринадесета №5

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. № 918, кв. 24 от кадастралния план на кв.Ораново, гр.Симитли, одобрен със Заповед № 779 /11.09.2001г. по молба с вх.№ 92-00-1204 / 18.10.2018г. от Н-ци на Гюргя Атанасова Домозетска.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКE".

КМЕТ:

/Ап.Апостолов/

ИГ/ИГ