Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Петя Величкова Къневска - Област Ловеч,община Ловеч,гр.Ловеч, ул.Марко Крачунов №8

Нели Величкова Стоянова - Област Ловеч,община Ловеч,гр.Ловеч, ул.Марко Крачунов №1

Величко Лазаров Лалев - Област Ловеч,община Ловеч,гр.Ловеч, ул.Марко Крачунов №8

Евдокия Атанасова Домозетска - Област Благоевград,община Благоевград,с.Дебочица

Боряна Драгомирова Пачева - Област Благеовград,община Благоевград,гр.Благгоевград,ул.Прогрес №12

Лидия Драгомирова Айкова - Област Благоевград,Община Симитли,гр.Симитли,ул.Зеленка №6

Методи Драгомиров Домозетски - Област Благоевград,Община Симитли,гр.Симитли,ул.Зеленка №6

Гергана Георгиева Халачка - Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул.Малина №3

Катя Георгиева Бачева - Област Благеовград,община Благоевград,гр.Благоевград,ул.Никола Вапцаров №65

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. № 918, кв. 24 от кадастралния план на кв.Ораново, гр.Симитли, одобрен със Заповед № 779 /11.09.2001г. по молба с вх.№ 92-00-1204 / 18.10.2018г. от Н-ци на Гюргя Атанасова Домозетска.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКE".

КМЕТ:

/Ап.Апостолов/

ИГ/ИГ