Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Йорданка Николова Грошкова - Област Велико Търново,община Горна Оряховица,с.Янтра ул.Сидер Войвода №13

Надежда Николова Алмишева - Област Благоевград,община Симитли ,с.Черниче ул.Георги Димитров №1

Радка Стефанова Матова - Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли,ул.Вихрен . №13

Любен Стефанов Домозетски - Област Благоевград,община Симтили,гр.Симитли,ул.Христо Ботев . №10

Огнян Павлов Домозетски - Област Благоевград,община Благоевград,гр.Благоевград,Ж.К.Струмско център №24,вх.Б,ет.3,ап.7

Любен Сандев Домозетски - Област Благеовград,община Симитли,гр.Симитли,ул.Септемврийска №20

Бистра Йорданова Домозетска - Област Ловеч,Община Ловеч,гр.Ловеч,Ж.К.Здравец . №206 вх.В,ет. №7,ап. №19

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. № 918, кв. 24 от кадастралния план на кв.Ораново, гр.Симитли, одобрен със Заповед № 779 /11.09.2001г. по молба с вх.№ 92-00-1204 / 18.10.2018г. от Н-ци на Гюргя Атанасова Домозетска.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКE".

КМЕТ:

/Ап.Апостолов/

ИГ/ИГ