Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Обявление за инвестиционно предложение

Обявление за инвестиционно предложение

   Обявление за инвестиционно предложение за промяна на част от поземлен имот с идентификатор 40052.58.42, местно „Калуша", по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, общ. Симитли от „нива" в устройствена зона за жилищно строителство „Жм" – жилищна устройствена зона с малка височина в поземлен имот с идентификатор 40052.58.42, местност „Калуша", по КККР на с.Крупник, общ. Симитли.

Възложител: Георги Иванов Лазаров

БТ

Кмет:..........................

/Ап.Апостолов/