Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До 
Илян Маринов Алексиев - ул. „Илинден“ №31, гр. Симитли,УПИ XIV-1437 и УПИ XXV-1437, кв. 7
СОНИ АГРО – ЕООД - ул. „Гьорче Петров“ №8, гр. Гоце Делчев, УПИ XXII-1437, кв. 7
Уведомяваме  Ви, че е изработен ПУП – ПЗ и РУП /план за застрояване/ за конкретизиране на свързаното застрояване за жилищно строителство за УПИ XXIII-1437, кв. 7 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли. Възложител – Марин Смиленов Алексиев.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите  писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация – гр. Симитли, отдел “СУСКЕЕПП”.  
БТ                         
Кмет:.........................                                                                                                                      
         /Ап.Апостолов/