Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ЗАЕТОСТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" ПРОВЕЖДА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ЗАЕТОСТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" ПРОВЕЖДА ОБЩИНА СИМИТЛИ

“ЗАЕТОСТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

ОБЩИНА СИМИТЛИ

в качеството си на Бенефициент по проект

“Заетост за благоустрояване” BG05M9OP001-1.077 –0001—С01,

организира

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА СИМИТЛИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 30 ДО 54 ГОДИНИ.

СРЕЩАТА ЗАПОЧВА

от 10:00 часа на 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

(СРЯДА) 

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ—ГР. СИМИТЛИ.

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!

Мероприятието ще се проведе при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условия и указания на Заповед №РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Моля, носете лични предпазни средства!

З А П О В Я Д А Й Т Е!

Проект Заетост за благоустрояване” се изпълнява с финансовата помощ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ по процедура BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ Струма”

www.eufunds.bg