Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗУО /Закон за управление на отпадъците/

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗУО /Закон за управление на отпадъците/

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ  ПО ЧЛ.19 ОТ ЗУО /Закон за управление на отпадъците/

  1. На територията на Община Симитли  услугите по сметосъбиране и сметоизвозване се  извършват от  общинско дружество „Вранещица“ ЕООД. Сметосъбирачните автомобили работят по утвърден график ,публикуван на http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=3736%3A-2020-&catid=56%3A2011-05-24-17-29-41&Itemid=152&lang=bg
  1. Отпадъците се извозват и се предават за сепариране въз основа на Договор  между Община Симитли и „Унитрейд Благоевград“ ЕООД и след това постъпват  на ДЗЗД „Регионално депо –Благоевград 2020“  . Община Симитли е член на Регионално сдружение за отпадъците „Благоевград“.

АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ   НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Община Симитли има сключен договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД . Извозването на контейнерите за разделно събиране се осъществява по график.

Предаване на негодни за употреба батерии – сключен е договор с „НУбА РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД  за предаване на негодни за употреба батерии . Съдовете за предаване на негодни за употреба

Гр. Симитли

-Магазин на ЕТ „Васил Дюлгерски“

- ЕТ „Галя – Галя Серафимова“

- ЕТ „Дамяни“

- СОУ „СВ .Св. Кирил и Методий“

- Сграда на Общинска администрация

- Дневен център за хора с увреждания кв. Ораново

С. Крупник

-Кметство с. Крупник

- СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

- Магазин ЕТ „Валина“

- Кметство с. Полена

- Кметство с. Черниче

- Кметство с. Полето

- Кметство с. Брежани

- Кметство с. Железница

- Кметство с. Долно Осеново

- ОУ „Паисий Хилендарски“

  1. Договор с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“АД за организиране на система на разделно събиране и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО , генерирани на територията на община Симитли. Извозването на отпадъци от излязло от употреба електронно и електрическо оборудване се осъществява кампанийно. При организиране на кампания на сайта на общината – и на информационния портал“ Симитли инфо“ се публикуват  съобщения за датата и часа на кампанията.
  1. Почистване на улични платна , площади , алеите , парковите и други територии от населените места предназначени за обществено ползване.

Уличните платна, тротоарите и други места предназначени за обществено ползване в централна градска част се почистват ежедневно .

Общинска администрация