Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО      

Марика Христова Андонова, с. Полето, общ. Симитли, имот  № 28.86         
Росица Владимирова Ангелова, ул. „Петнадесет“,  № 7, с. Росен, имот  № 28.86         
Росица Дойчинова Грънчарова,  жк. „Еленово“,  № 215, вх. Б, ет. 1, ап. 3, гр. Благоевград, имот  № 28.86
Красимир Кирилов Андонов, ж.к. „Орел“ № 24, вх. В, ет. 8, ап. 23, гр. Разград, имот  № 28.86                     
Павел Николов Андонов, ул. „Кузман Шапкаров“ № 6, гр. Благоевград, имот  № 28.86
Борислава Огнянова Димова, ж.к. „Славейков“ № 35, вх. 6, ет. 1, ап. 2, гр. Бургас, имот  № 28.86
Камелия Огнянова Димова, ж.к. „Зорница“ № 31, ет. 18, ап. 105, гр. Бургас, имот  № 28.86
Елена Иванова Сотирова, ул. „Броди“ № 6, ет. 6, ап. 18, гр. Благоевград, имот  № 28.86
Любовка Благоева Иванова, ж.к. „Ален Мак“ № 37, вх. В, ет. 4, ап. 8, гр. Благоевград, имот  № 28.86

Уведомяваме Ви , че е издадена   Заповед  Одобрявам № 321/ 14.08.2020г. на Кмета на общ. Симитли Симитли и Разрешение за строеж № 55/ 14.08.2020 г. от гл. арх. На общ. Симитли за  одобрение  на ПУП - (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване), за  поземлен имот с идентификатор 40052.28.85, местност “Беглико”, по КК землище на с. Крупник, общ. Симитли, за промяна на предназначението на поземлен имот в “за производство на строителни материали, кострукции и изделия, складова база и административно битова част” Възложител: „ГМ Трейд 2019“ ЕООД.         В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за допускане може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград

БТ

Кмет:...................................                                                     
           /Апостол Апостолов/