Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

3. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1582 (хиляда петстотин осемдесет и втори), находящ се в кв. 83 (осемдесет и трети), целият имот с площ от 206 кв.м. (двеста и шест квадратни метра) по съвместния регулационен и кадастрален план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142,143/1951г., допълнен със Заповед № 254/25.06.2020г. на Кмета на Община Симитли, ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – НУПИ с пл.сн.№1583; запад – улица; север – УПИ XIV с пл.сн.№1445; юг – дере, кв.83 по съвместния регулационен и кадастрален план на гр.Симитли.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на град Симитли, се добавя:

5.Поземлен имот с идентификатор 22753.23.55 (две две седем пет три точка две три точка пет пет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Горно Осеново", целият имот с площ от 1333 кв.м. (хиляда триста тридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята при неполивни условия: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.12.86, 22753.23.54.

III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 21 лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 2 100 лв.

IV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,

ВД/ВД