Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО              

Мартин Юлиянов Иванов ул. „Йордан Войвода“ № 9, гр. Враца, имот № 127037
Борислав Любенов Донев, ул. „Роза“ № 1, ап. 305, гр. Несебър, имот № 127038
Соня Иванова Митева, ул. „Дойран“ № 24, ет.1, ап.1, гр. Благоевград, имот № 127038           
Иван Борисов Донев, ул. „Броди“ № 30, вх. Б, ет.6, гр. Благоевград, имот № 127038         
Стойчо Иванов Иванов, ул. „14“Полк“ № 14, ет. 4, ап. № 17, гр. Благоевград, имот № 127038           
Надежда Стойнева Кацарска, ул. „Рила“ № 26, гр. Разлог, имот № 127037     
Спас Стойчев Донев, ул. „Цанко Щърковски“ № 1, ет. 1, гр. Благоевград, имот № 127037

Уведомяваме Ви, че е издадена   Заповед  Одобрявам № 304 / 06.08.2020г. на Кмета на общ. Симитли за  одобрение  на ПУП- (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя от „Ливада“ за „Вилно строителство“ за поземлен имот №127036, местност “Мразеница”, землище на с. Градево, общ. Симитли.Възложител: Чавдар Георгиев Михайлов.         В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград.

БТ

      Кмет:...................................                                     
            /Апостол Апостолов/