Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До

Георги Страхилов Димитров: ж. к. “Струмско Център” №14, вх. А, ет.7, ап. 14, гр. Благоевград

Михаил Георгиев Вакашински: у-ца „Люлякова“ № 17, вх. Д, ет. 8, ап. 118,  гр. Радомир, обл. Перник                   

Димитрина Бориславова Златкова: ж.к. „Струмско Център“ № 16, вх. Б, ет. 5, ап. 115, гр. Благоевград                 

Гюргена Петрова Ковачева: ж.к. „Еленово“ № 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, гр. Благоевград               

Златка Русинова Михова: р-н Източен, ул. „Жеравна“ № 1, ет. 3, ап. 9, гр. Пловдив, ул. „24 Нов квартал“ № 9, гр. Стамболийски, обл. Пловдив

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за поземлен имот с идентификатор 29146.99.221, местност „Сарамандовица”, по КК на с. Железница, община Симитли за промяна предназначението на               550 м2 от гореописания имот „за жилищно строителство“. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.221, местност „Сарамандовица”, по КК на                               с. Железница, община Симитли е съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификато 29146.99.33Възложител: Ганчо Георгиев Хаджийски       В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.


БТ                                                                                                   

Кмет:......................... /Ап.Апостолов