Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Симитли, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробно устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод до Разлог и Банско“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Крупник, с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани и с. Градево на територията на община Симитли.

 

Проектната документация е изложена за разглеждане в дирекция „СУСКЕЕПП“ – ОбА Симитли.

 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в Държавен вестник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Кмет на общ. Симитли.....................................

                                                                              / Ап.Апостолов /

 

Община Симитли, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробно устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод до Разлог и Банско", включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Крупник, с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани и с. Градево на територията на община Симитли.

Община Симитли, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробно устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод до Разлог и Банско", включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Крупник, с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани и с. Градево на територията на община Симитли.

Проектната документация е изложена за разглеждане в дирекция „СУСКЕЕПП" – ОбА Симитли.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в Държавен вестник.

Прикачени документи:

 

Кмет на общ. Симитли.....................................

/ Ап.Апостолов /