Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Б. Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:

1. 1290/8763 ид.ч. (хиляда двеста и деветдесет върху осем хиляди седемстотин шестдесет и три идеални части) от Поземлен имот с идентификатор 17405.1.47 (едно седем четири нула пет точка едно точка четири седем), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Илядницата", целият имот с площ от 8763 кв.м. (осем хиляди седемстотин шестдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.3.134, 17405.3.760, 17405.3.51, 17405.3.689, 17405.1.50, 17405.1.49.

II. I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище на град Симитли, се добавя:

15. Поземлен имот с идентификатор 66460.400.9 (шест шест четири шест нула точка четири нула нула точка девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 1843 кв.м. (хиляда осемстотин четиридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.400.10, 66460.400.7, 66460.400.8.

16. Поземлен имот с идентификатор 66460.400.12 (шест шест четири шест нула точка четири нула нула точка едно две), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 1226 кв.м. (хиляда двеста двадесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.400.14, 66460.400.13, 66460.400.364, 66460.400.10, 66460.400.11.

17. Поземлен имот с идентификатор 66460.400.13 (шест шест четири шест нула точка четири нула нула точка едно три), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 1507 кв.м. (хиляда петстотин и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.400.14, 66460.400.12, 66460.400.364, 66460.400.11.

18. Поземлен имот с идентификатор 66460.326.8 (шест шест четири шест нула точка три две шест точка осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 25678 кв.м. (двадесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.326.15, 66460.326.16, 66460.326.18, 66460.326.17, 66460.326.21, 66460.326.20, 66460.332.669, 66460.332.4, 66460.332.3, 66460.332.2, 66460.332.1, 66460.329.15, 66460.329.14, 66460.329.13, 66460.326.2, 66460.326.3, 66460.326.7, 66460.326.9.

19. Поземлен имот с идентификатор 66460.326.23 (шест шест четири шест нула точка три две шест точка две три), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 1866 кв.м. (хиляда осемстотин шестдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.326.24, 66460.326.21, 66460.326.20, 66460.326.19, 66460.326.594.

20. Поземлен имот с идентификатор 66460.332.9 (шест шест четири шест нула точка три три две точка девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 2130 кв.м. (две хиляди сто и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.332.11, 66460.332.14, 66460.400.595, 66460.332.8, 66460.332.10.

21. Поземлен имот с идентификатор 66460.332.10 (шест шест четири шест нула точка три три две точка едно нула), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 2327 кв.м. (две хиляди триста двадесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.332.669, 66460.332.11, 66460.332.9, 66460.332.8, 66460.332.7, 66460.332.4.

22. Поземлен имот с идентификатор 66460.332.11 (шест шест четири шест нула точка три три две точка едно едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 3151 кв.м. (три хиляди сто петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.332.669, 66460.332.12, 66460.332.14, 66460.332.9, 66460.332.8, 66460.332.10.

23. Поземлен имот с идентификатор 66460.332.14 (шест шест четири шест нула точка три три две точка едно четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Марково присое", целият имот с площ от 2244 кв.м. (две хиляди двеста четиридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.332.13, 66460.332.15, 66460.400.595, 66460.332.9, 66460.332.11, 66460.332.12.

III. I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Е. Землище на с.Крупник, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 40052.28.1 (четири нула нула пет две точка две осем точка едно), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Беглико", целият имот с площ от 2015 кв.м. (две хиляди и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.28.4, 40052.28.5, 40052.28.32, 40052.28.2.

2. Поземлен имот с идентификатор 40052.65.4 (четири нула нула пет две точка шест пет точка четири), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сухата река", целият имот с площ от 2765 кв.м. (две хиляди седемстотин шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.46.111, 40052.65.2, 40052.57.239, 40052.100.262.

3. Поземлен имот с идентификатор 40052.47.35 (четири нула нула пет две точка четири седем точка три пет), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Дрене", целият имот с площ от 4646 кв.м. (четири хиляди шестстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.48.112, 40052.47.181, 40052.47.1, 40052.26.210.

4. Поземлен имот с идентификатор 40052.42.59 (четири нула нула пет две точка четири две точка пет девет), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Текелев шумак", целият имот с площ от 1837 кв.м. (хиляда осемстотин тридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.42.13, 40052.42.16, 40052.888.9901, 40052.42.191.

5. Поземлен имот с идентификатор 40052.21.23 (четири нула нула пет две точка две едно точка две три), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гушевица", целият имот с площ от 1134 кв.м. (хиляда сто тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.66.351, 40052.66.210, 40052.21.22, 40052.21.271.

6. Поземлен имот с идентификатор 40052.21.22 (четири нула нула пет две точка две едно точка две две), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гушевица", целият имот с площ от 638 кв.м. (шестстотин тридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.21.23, 40052.66.351, 40052.21.271.

7. Поземлен имот с идентификатор 40052.21.19 (четири нула нула пет две точка две едно точка едно девет), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гушевица", целият имот с площ от 2961 кв.м. (две хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.66.210, 40052.21.16, 40052.21.15, 40052.21.271.

8. Поземлен имот с идентификатор 40052.100.12 (четири нула нула пет две точка едно нула нула точка едно две), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Калуша", целият имот с площ от 2034 кв.м. (две хиляди и тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.439.665, 40052.100.10, 40052.100.244, 40052.100.262, 40052.62.253.

IV. I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква К. Землище на с.Железница, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 29146.30.950 (две девет едно четири шест точка три нула точка девет пет нула), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Юрто", целият имот с площ от 5427 кв.м. (пет хиляди четиристотин двадесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.30.949, 29146.30.951; 29146.1.605, 29146.30.57.

2. Поземлен имот с идентификатор 29146.30.949 (две девет едно четири шест точка три нула точка девет четири девет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Юрто", целият имот с площ от 5369 кв.м. (пет хиляди триста шестдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.1948; 29146.30.950, 29146.1.605, 29146.30.57, 29146.30.946, 29146.30.947.

3. Поземлен имот с идентификатор 29146.30.947 (две девет едно четири шест точка три нула точка девет четири седем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Юрто", целият имот с площ от 2846 кв.м. (две хиляди осемстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.1948, 29146.30.949, 29146.30.946, 29146.1.1944.

4. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.1944 (две девет едно четири шест точка едно точка едно девет четири четири), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Караджев орех", целият имот с площ от 18133 кв.м. (осемнадесет хиляди сто тридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.54, 29146.1.631, 29146.1.1945, 29146.1.59, 29146.1.1948, 29146.30.947, 29146.30.946, 29146.30.57, 29146.30.956, 29146.30.943, 29146.30.941, 29146.1.51.

V. I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова Буква М. Землище на с.Брестово, община Симитли, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 06522.1.842 (нула шест пет две две точка едно точка осем четири две), находящ се в с. Брестово, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-157/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Равнището", целият имот с площ от 7149 кв.м. (седем хиляди сто четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06522.1.841, 06522.1.845, 06522.1.846, 06522.1.844, 06522.1.843, 06522.1.68, 06522.1.826, 06522.1.823.

VI. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 1275 лв.

VII. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

 

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,