Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Сдружение „Активни младежи"

 

2730 Симитли, ул. Христо Смирненски 12, тел.0890309310, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

в качеството на партньор на Община Симитли - бенефициент по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли", Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и в изпълнение на проектна

Дейност 3 "Работа в общността за формиране на подкрепяща среда"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за прием на документи за длъжност

„Организатор на мероприятия/модератор"

 

Дейност 3 "Работа в общността за формиране на подкрепяща среда" по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли", Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше, бакалавър или магистър, професионален опит повече от 3 години в областта на култура, медии, PR, добри комуникативни умения, способност за работа в екип.

2. Трудова заетост: по 2 часа на ден, до 40 часа на месец, срочен трудов договор.

3. Описание на длъжността – задължения и отговорности:

Организатор на мероприятия /модератор организира провеждането на публични мероприятия – беседи, семинари, срещи като ръководи разговор или друга комуникация и ги направлява по време на организираното мероприятието. Работят на групи от 10 до 20 души, но понякога и в по-големи – от по 200 души. Методите на модератора са модерация, модерация в големи групи, групова динамика, развиване на организацията и организационните умения.

Модераторът подкрепя, съпътства изказванията на един кръг от хора или разговора на някакъв подиум. Поставя началото на плануваните беседи по проекта, представя и разяснява темата на дискусия, следи за спазването на правилата за разговор и водене на дискусия, представя участниците в дискусията. Изгражда и структурира отделните вметки, подчертава важността на някои изказвания, обобщава, следи за спазването на тишина, посредничи при конфликти. Управлява яснотата на темата и прави слушателите или зрителите част от разговора.

4. Месторабота: на плануваните места за целта /зали, аури и др. помещения пригодени и отговарящи за събиране на закрито на хора/, на които ще бъдат организирани публичните мероприятия и събития.

5. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление

- автобиография

- документ за придобита образователна степен, допълнителна квалификация – копие

- документ, доказваш професионален опит – копие

- лична карта – за справка

6. Място и срок на подаване на документи.

Всички заинтересовани лица, желаещи да кандидатстват подават горепосочените документи лично в Сдружение „Активни младежи", лице за контакт: Владимир Димитров – председател на сдружението, телефон: 0898 624255– всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа.

7. Срок за подаване на документи: от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г. включително.

8. Етапи на подбора – един етап /интервю/.

 

За повече информация:

Сдружение „Активни младежи", лице за контакт: Владимир Димитров – председател на сдружението, телефон: 0898 624255

Общинска администрация – град Симитли, лице за контакт: Маруся Филатова – ръководител проект, телефон: 0882444836.