Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2020-2021 година, Общинска служба по земеделие Симитли, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е изготвен предварителен регистър по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Симитли в община Симитли, област Благоевград.

 

Регистърът е обявен на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие" град Благоевград, както и е на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие.

На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителният регистър могат да се правят в срок до 15 август 2020 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.

ВЕЛИН КРЪСТЕВ (П)

Началник на Общинска служба по земеделие Симитли

04.08.2020 г.

Прикачени файлове:

Заповед № 108