Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел ІV. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ" се добавя:

1.Прекратяване на съсобствеността, чрез доброволна делба върху следните съсобствени недвижими имоти:

- Урегулиран поземлен имот XIII (четиринадесети) с пл.сн.№1062 (хиляда и шестдесет и втори), находящ се в кв.59 (петдесет и девети) по регулационния план на град Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед № 563/22.10.2018г. на Кмета на Община Симитли, целият имот с площ от 502,50 кв.м. (петстстотин и два квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Изток – УПИ XIV с пл.сн.№1059; запад – улица; север – УПИ V; юг – улица

и

- Урегулиран поземлен имот XIV (тринадесети) с пл.сн.№1059 (хиляда и петдесет и девети), находящ се в кв.59 (петдесет и девети) по регулационния план на град Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед № 563/22.10.2018г. на Кмета на Община Симитли, целият имот с площ от 453кв.м. (четиристстотин петдесет и три квадратни метра), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Изток – УПИ X и УПИ III; запад – УПИ XIII с пл.сн.№1062; север – УПИ V с пл.сн.№60; юг – улица.

2. Прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на частта на община Симитли върху:

Урегулиран поземлен имот ХХІІ (двадесет и втори), пл. сн. № 1572, 1580 (хиляда петстотин седемдесет и две и хиляда петстотин и осемдесет), находящи се в кв. 90 (деветдесет), целият имот с площ от 470 кв.м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987 г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 213/20.05.2019 г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ ІV, пл.сн. № общ., кв. 90 и УПИ V, пл.сн. № общ., кв. 90; Югоизток – УПИ VI, пл.сн. № общ., кв. 90 и УПИ ХХІ, кв. 90; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ ХХІІІ, пл.сн. № общ., кв. 90.

II.Създава се нов раздел: X. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ":

1. Безвъзмездно придобиване от Министъра на образованието на държавен имот с идентификатор 17405.186.488 от кадастралната карта и кадастралните регистри, местността "Баба Цвета, находящ се в землището на с.Градево, с площ от имота 14 243 кв.м..

 

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,