Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

2. Урегулиран поземлен имот XVI (шестнадесети), находящ се в кв.46 (четиридесет и шести), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №81/04.03.2020г. на Кмета на Община Симитли, отреден за „комплексно жилищно строителство", ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ от 348.9 кв.м. (триста четиридесет и осем квадратни метра и деветдесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Североизток – УПИ XVII, кв. 46; Югоизток – УПИ XIII с пл.сн. №696 и УПИ XIV с пл.сн. №695, кв. 46; Югозапад – УПИ I с пл.сн. №629; Северозапад – улица, по регулационния план на гр. Симитли.

II. В раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, се добавя:

1. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, за построяване на двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/, в предвиденото по плана застроително Петно № 3 /три/, находящо се в Урегулиран поземлен имот III (трети), квартал 46 (четиридесет и шест), по рег. план на гр. Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г. на кмета на община Симитли, отреден за "Комплексно жилищно строителство", целият имот с площ от 1155 кв.м. (хиляда сто петдесет и пет квадратни метра) , при граници: север - УПИ IV, пл. сн. № 670, кв. 46, запад – улица, изток – УПИ XI, пл. сн. № 678, кв. 46, УПИ X, пл.сн. № 677, кв. 46, УПИ IX, пл. сн. № 676, кв. 46 и УПИ VIII, пл. сн. № 675, кв. 46 и юг – УПИ II.

2. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, за построяване на двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/, в предвиденото по плана застроително Петно № 4 /четири/, находящо се в Урегулиран поземлен имот III (трети), квартал 46 (четиридесет и шест), по рег. план на гр. Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г. на кмета на община Симитли, отреден за "Комплексно жилищно строителство", целият имот с площ от 1155 кв.м. (хиляда сто петдесет и пет квадратни метра) , при граници: север - УПИ IV, пл. сн. № 670, кв. 46, запад – улица, изток – УПИ XI, пл. сн. № 678, кв. 46, УПИ X, пл.сн. № 677, кв. 46, УПИ IX, пл. сн. № 676, кв. 46 и УПИ VIII, пл. сн. № 675, кв. 46 и юг – УПИ II.

III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 5 300 лв.

IV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,