Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли"

Приемане на изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

1. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №1573 (хиляда петстотин седемдесет и трети), находящ се в кв.39 (тридесет и девети), целият имот с площ от 32,40 кв.м. (тридесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №330/09.08.2019г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток - площад; югоизток – улица; северозапад – площад; югозапад – УПИ II-214, кв.39, по регулационния и кадастрален план на гр.Симитли.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище град Симитли, се добавя:

5.Поземлен имот с идентификатор 22753.74.23 (две две седем пет три точка седем четири точка две три), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Багрен", целият имот с площ от 3129 кв.м. (три хиляди сто двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставено трайно насаждение", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.74.24, 22753.74.20, 22753.74.183, 22753.74.22, 22753.74.341.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище град Симитли, се добавя:

16. Поземлен имот с идентификатор 66460.261.1 (шест шест четири шест нула точка две шест едно точка едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Езерище", целият имот с площ от 419 кв.м. (четиристотин и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.267.4, 66460.261.3, 66460.261.2, 66460.261.395, 66460.266.393.

17. Поземлен имот с идентификатор 66460.261.4 (шест шест четири шест нула точка две шест едно точка четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Езерище", целият имот с площ от 2531 кв.м. (две хиляди петстотин тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.261.3, 66460.467.2, 66460.467.4, 66460.467.5, 66460.261.5, 66460.261.2.

IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 80 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,