Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЩИНА СИМИТЛИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В ОБЩИНАТА

ОБЩИНА СИМИТЛИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В ОБЩИНАТА

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В ОБЩИНАТА

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година
ПОДМЯРКА 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“

На 18.06.2020г. Община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.004-0036 по Оперативна програма "Програма за развитие на селските райони", Приоритетни оси "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите", по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите" № BG06RDNP001-8.004 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С договора ще се финансират дейностите по проект „Реализиране на комплексни мерки за превенция на горските пожари в община Симитли". Общата стойност на проекта: 2 046 747.44лв., от които 1 739 735.34лв са финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 307 012.10лв. са национално съфинансиране.

Проектът ще се реализира в горските територии на територията на община Симитли, като освен прекия ефект за опазване на околната среда и горския ресурс чрез предотвратяване на щети по горите от горски пожари, реализацията му косвено ще се отрази и на начина и условията на живот на населението на общината. Предвижда се реализиране на комплекс от мерки за превенция на горските пожари на територията на общината чрез създаване на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици, както и подобряване на горски пътища, които ще осигурят бърз достъп до пожароопасни райони при възникване на пожари. Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца.

Основната цел на проекта е Опазване на околната среда и горския ресурс чрез предотвратяване на щети по горите от горски пожари. Чрез включените в проекта дейности за създаване на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици, както и подобряване на горски пътища, които да осигуряват бърз достъп до пожароопасни райони при възникване на пожари целим да постигнем: 1. намаляване риска от разрастване на горски пожари и загиване на големи площи горски масиви; 2. намаляване на преките и косвени щети причинени от горски пожари; 3. разширяване на обхвата на предпазваните от пожар горските площи ; 4. реализация на превантивни дейности които нанасят най-малко вреди на околната среда и спомагат за запазване на биологичното разнообразие. В този смисъл проектът е пряко свързан и ще допринесе за постигане на целите на мярка 1.3. "Повишаване на ефективността на превенцията на горските пожари и борбата с незаконните действия в горите" на НСРГСРБ 2013-2020, както и с дейностите по Оперативна цел 3 на Стратегическия план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2020 г.