Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЩИНА СИМИТЛИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ И ПРИРИДНИ БЕДСТВИЯ, БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ОБЩИНА СИМИТЛИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ И ПРИРИДНИ БЕДСТВИЯ, БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ОБЩИНА СИМИТЛИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ И ПРИРИДНИ БЕДСТВИЯ, БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони."

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година

ПОДМЯРКА 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите" BG06RDNP001-8.002


Община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-0007 по Оперативна програма "Програма за развитие на селските райони", Приоритетни оси " Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите", по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите" № BG06RDNP001-8.002 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С договора ще се финансират дейностите по проект „Възстановяване на щети по горите от горски пожари и приридни бедствия, болести и вредители, на територията на община Симитли.". Общата стойност на проекта: 79 006.18., от които 67 155.26лв са финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 11 850.92лв са национално съфинансиране.

Възстановяване на щети по горите от горски пожари и приридни бедствия, болести и вредители, на територията на община Симитли, собственост на община Симитли, ще бъде извършено на площ от 130,0 дка, в 24 (двадесет и четири) подотдела, чрез следните горски лесокултурни дейности:

1. Почистване на площи за залесяване: - ръчно почистване на площи и сечища от храсти, издънки, тръни, къпини и др., чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси - на обща площ от 130,0 дка, в двадесет и два подотдела;

- Ръчно почистване на сечища от вършина, клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини или пояси;

- Почистване на опожарени и снеголомни площи, без материален добив чрез изсичане и събиране на вършината на купчини или пояси.

2. Презалесяване на пострадали гори, които включват:

- Подготовка на почвата за залесяване, със следните дейности : маркиране на площа 130,0 дка в двадесет и четири подотдела;

- Направа на ръчни прекъснати тераси, на площ 130,0 дка;

- Направа на малки дупки за залесяване с моторен свредел;

- Закупуване, транспорт и временно съхранение н 65 600 бр. фиданки.

- Залесяване на широколистни фиданки в цепнати, с подобрен меч на Колесов на площ от 130,0 дка,;

Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца (Дата на стартиране: 14.05.2020 г. и Дата на приключване: 14.05.2023 г.).