Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви НОВ ПРОЕКТ В ОБЩИНА СИМИТЛИ по процедура № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

НОВ ПРОЕКТ В ОБЩИНА СИМИТЛИ по процедура № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

В ПРОЕКТ В ОБЩИНА СИМИТЛИ  по процедура № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Днес 08.06.2020 г. кметът на Община Симитли – Апостол Апостолов подписа нов проект „Заетост за благоустрояване“  по процедура  № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, Приоритетна ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за срок  - 12 месеца.

Новият договорът за БФП № BG05M9OP001-1.077-0001-С01 „Заетост за благоустройване“  е на обща стойност 99865,59 лева , от които 100% са подкрепа по процедурата.

Основна цел на проекта е осигуряване на заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост в текущи благоустройствени дейности за територията на община Симитли.

Целева група на проекта  включва  15 безработни лица на възраст от 30 до 54 г.

Основните  дейности по проекта са :

-  Идентифициране, професионално информиране, консултиране и мотивиране на лицата от целевата група за квалификация и включване в заетост.

-  Осигуряване на професионални и компетентностни обучения за формиране на необходимите професионални и лични качества с оглед бъдещата заетост на лицата от целевата група.

-  Осигуряване на субсидирана заетост за 6 месеца на лицата от целевата група в текущи благоустройствени дейности за територията на Община Симитли.

Очаквани резултати, които ще бъдат постигнати е обхващането на  15 безработни участници на възраст от 30 до 54 г., чрез включването им в дейностите по проекта, 15 лица от целевата група с план за професионално развитие и мотивация за активно включване на пазара на труда, 15 лица от целевата група с придобити професионални знания и умения, адекватни на търсените на пазара на труда и повишена конкурентоспособност на този пазар; 15 лица от целевата група включени в заетост; увеличен брой на започналите работа продължително безработни или икономически неактивни лица на възраст между 30 и 54 години за територията на община Симитли.

Основна цел на проекта е да осигури заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост в текущи благоустройствени дейности за територията на община Симитли.

Постигането й ще бъде резултат от постигането на следните проектни подцели:

  1. Да установим професионалната насоченост и да мотивираме за включване в заетост лицата от целевата група.
  2. Да осигурим приложимата професионална квалификация и компетентности на лицата от целевата група за необходимата им професионална реализация.
  3. Да осигурим шестмесечен период на субсидирана заетост на лицата от целевата група за формиране/възстановяване на устойчиви професионални умения и навици, повищаващи конкурентоспособността им на пазара на труда.

Чрез резултатите от дейностите за постигане на целите и подцелите си, проектът допринася за постигането на основната цел на процедурата, по която търси подкрепа: "чрез местни инициативи за заетост да бъде осигурен достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда. Прилагането на пакет от мерки за идентифициране, мотивиране, консултиране и психологическо подпомагане, както и чрез включването в обучения, съобразени с нуждите на пазара на труда, и осигуряване на достъп до заетост, ще се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица". По този начин проектът ще бъде част от приноса на процедурата за осъществяване на специфична цел 3.1 към Приоритет 3 на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" и собствено: за нейния активен принос за постигане целите на подхода на водено от общността местно развитие в рамките на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020: насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението.