Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

До

Общински съвет

гр.Симитли

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище град Симитли, се добавя:15. Поземлен имот с идентификатор 66460.365.8 (шест шест четири шест нула точка три шест пет точка осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.201 9г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Ливадище“, целият имот с площ от 2038 кв.м. (две хиляди и тридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.365.3, 66460.365.4, 66460.365.5, 66460.365.7, 66460.371.515, 66460.365.10, 66460.365.9.
II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се добавя нова  Буква М. Землище с. Тросково, както следва:1. Поземлен имот с идентификатор 73184.6.736 (седем три едно осем четири точка шест точка седем три шест), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Кръста“, целият имот с площ от 1430 кв.м. (хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”,  категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.6.9905; 73184.6.734; 73184.1.296, 73184.6.737, 73184.6.743. 2. Поземлен имот с идентификатор 73184.5.706 (седем три едно осем четири точка пет точка седем нула шест), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Кръста“, целият имот с площ от 2106 кв.м. (две хиляди сто и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”,  категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.5.707; 73184.1.296; 73184.5.711, 73184.5.704.3.Поземлен имот с идентификатор 73184.5.633 (седем три едно осем четири точка пет точка шест три три), находящ се в с. Тросково, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-191/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гувното“, целият имот с площ от 4856 кв.м. (четири хиляди осемстотин  петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя”,  категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 73184.5.634; 73184.5.9904; 73184.5.636, 73184.5.626, 73184.5.628, 73184.5.632. III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се добавя нова  Буква Н. Землище с. Брестово, както следва:1. Поземлен имот с идентификатор 06522.1.864 (нула шест пет две две точка едно точка осем шест четири), находящ се в с. Брестово, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-157/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Боро“, целият имот с площ от 5413 кв.м. (пет хиляди четиристотин и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 10 (десет)., при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06522.1.235, 06522.1.871, 06522.1.862, 06522.1.870, 06522.1.866. 2. Поземлен имот с идентификатор 06522.1.842 (нула шест пет две две точка едно точка осем четири две), находящ се в с. Брестово, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-157/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Равнището“, целият имот с площ от 7149 кв.м. (седем хиляди сто четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 10 (десет)., при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06522.1.841, 06522.1.845, 06522.1.846, 06522.1.844, 06522.1.843, 06522.1.68, 06522.1.826, 06522.1.823. 3. Поземлен имот с идентификатор 06522.1.229 (нула шест пет две две точка едно точка две две девет), находящ се в с. Брестово, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-157/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Поището“, целият имот с площ от 5939 кв.м. (пет хиляди деветстотин тридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет)., граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06522.1.223, 06522.1.228.  IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се добавя нова  Буква О. Землище с. Докатичево, както следва:1. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.202 (две едно осем три седем точка две точка две нула две), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сливарнико“, целият имот с площ от 4211 кв.м. (четири хиляди двеста и единадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.204, 21837.2.385, 21837.2.209, 21837.2.201, 21837.2.391, 21837.2.199. 3. 2. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.397 (две едно осем три седем точка две точка три девет седем), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сливарнико“, целият имот с площ от 1815 кв.м. (хиляда осемстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“,  категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.398, 21837.2.140, 21837.2.385, 21837.2.396. 3. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.300 (две едно осем три седем точка две точка три нула нула), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сливата“, целият имот с площ от 1668 кв.м. (хиляда шестстотин шестдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет)., при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.301, 21837.2.302, 21837.2.299, 21837.2.419. 4. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.238 (две едно осем три седем точка две точка две три осем), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Овесището“, целият имот с площ от 6007 кв.м. (шест хиляди и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“,  категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.385, 21837.2.427, 21837.2.239, 21837.2.246, 21837.2.247. 5. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.288 (две едно осем три седем точка две точка две осем осем), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Долно лозище“, целият имот с площ от 4551 кв.м. (четири хиляди петстотин петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.287, 21837.2.418. 6. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.287 (две едно осем три седем точка две точка две осем седем), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Долно лозище“, целият имот с площ от 3990 кв.м. (три хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.288, 21837.2.286, 21837.2.418. 7. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.285 (две едно осем три седем точка две точка две осем пет), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Долно лозище“, целият имот с площ от 5396 кв.м. (пет хиляди триста деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.418, 21837.2.284, 21837.2.286.    8.Поземлен имот с идентификатор 21837.2.280 (две едно осем три седем точка две точка две осем нула), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Череша“, целият имот с площ от 7318 кв.м. (седем хиляди триста и осемнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.266, 21837.2.269, 21837.2.271, 21837.2.272, 21837.2.273, 21837.2.274, 21837.2.276, 21837.2.275, 21837.2.257, 21837.2.264. 
9.Поземлен имот с идентификатор 21837.2.239 (две едно осем три седем точка две точка две три девет), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гувеня“, целият имот с площ от 6788 кв.м. (шест хиляди седемстотин осемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.240, 21837.2.427, 21837.2.241, 21837.2.244, 21837.2.246, 21837.2.238. 
10.Поземлен имот с идентификатор 21837.2.236 (две едно осем три седем точка две точка две три шест), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Овесището“, целият имот с площ от 6025 кв.м. (шест хиляди и двадесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.385, 21837.2.237, 21837.2.235. 
11.Поземлен имот с идентификатор 21837.2.235 (две едно осем три седем точка две точка две три пет), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Овесището“, целият имот с площ от 7097 кв.м. (седем хиляди и деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.385, 21837.2.236, 21837.2.419, 21837.2.237, 21837.2.424, 21837.2.234.V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 1010 лв.         VI. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

С уважение,Апостол АпостоловКмет на Община Симитли,