Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли относно приемане на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли относно приемане на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли

ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОбС – ГР.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли

Уважаеми г-н Председател,

Предлагам на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България от 13.03.2020г., Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли, както следва:

Чл.19, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „За предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто за 2020г. отстъпка се прави за предплатилите до 30.06.2020г.".

 

 

 

КМЕТ: ........................

/Апостол Апостолов/